Vastuvõtt


Maarjamaa Hariduskolleegium (MHK) võtab vastu õpilasi, kes on kohtumäärusega suunatud kinnise lasteasutuse teenusele (KLAT) sotsiaalhoolekande seaduses § 130¹-§ 130⁵ toodud alustel.

Õppekohtade ja asutuse spetsiifika kohta on võimalik saada päevakohast infot Emajõe õppekeskuse sekretäri-juhiabilt e-posti emajoe@mhk.edu.ee või telefoni 56 855 968 teel. 

Sotsiaalkindlustusamet jälgib õppekohtade täituvust, võta ühendust e-posti aadressil Kiira.Gornischeff@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Õpilasi võetakse vastu vastavalt vabade kohtade arvule. Maarjamaa Hariduskolleegiumisse võetakse vastu II kooliastmest eesti- ja vene õppekeelega õpilasi alates 12 eluaastast. 

KLAT teenuse protsess

Lisainfo

SKA-lt arvamuse taotlemine

Koolile esitada järgmised dokumendid:

 1. juhtumiplaan, milles on ülevaade lapsele varem KOVi või riigi poolt pakutud meetmetest;
 2. selgitus, milles seisneb lapse käitumisest tingitud oht tema enda elule, tervisele või arengule või teiste isikute elule või tervisele;
 3. hinnang lapse abivajadusele lastekaitseseaduse §-s 28 sätestatud alustel;
 4. põhjendus, miks ei ole lapse käitumisest tingitud ohtu võimalik kõrvaldada ühegi vähem piirava meetmega;
 5. psühhiaatri poolne lapse seisundi kirjeldus;
 6. perearsti tõend HIV viiruse v hepatiidi olemasolu/puudumise kohta;
 7. koopia lapse rehabilitatsiooniplaanist (olemasolul);
 8. koopia puude määramise otsusest (olemasolul);
 9. ülevaade meetmetest, mida KOV üksus kohaldab lapse ja teda kasvatavate isikute suhete ning last kasvatavate isikute toimetuleku ja vanemlike oskuste toetamiseks lapse KLAT teenuse saamise ajal ja järel;
 10. koolivälise nõustamismeeskonna otsus tõhustatud või eritoe rakendamise kohta;
 11. väljavõte õpilasraamatust ja klassitunnistuse koopia;
 12. individuaalse arengu jälgimise kaart või kinnitatud koopia;

Õpilase kooli saabumisel esitada täiendavad dokumendid:

 1. tervisekaart;
 2. õpilase isikut tõendav dokument;
 3. foto õpilaspiletile;
 4. vanema isikut tõendav dokument;
 5. eestkostja esindusõigust kinnitav dokument (vajadusel)

Vastuvõtu korra dokument on kättesaadav SIIT (kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1.1-3/301 15.11.2019)

Maarjamaa Hariduskolleegium (MHK) võtab vastu õpilasi, kes on kohtumäärusega suunatud kinnise lasteasutuse teenusele (KLAT) sotsiaalhoolekande seaduses § 130¹-§ 130⁵ toodud alustel.

Õppekohtade ja asutuse spetsiifika kohta on võimalik saada päevakohast infot Emajõe õppekeskuse sekretäri-juhiabilt e-posti emajoe@mhk.edu.ee või telefoni 56 855 968 teel. 

Sotsiaalkindlustusamet jälgib õppekohtade täituvust, võta ühendust e-posti aadressil Kiira.Gornischeff@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Õpilasi võetakse vastu vastavalt vabade kohtade arvule. Maarjamaa Hariduskolleegiumisse võetakse vastu II kooliastmest eesti- ja vene õppekeelega õpilasi alates 12 eluaastast. 

KLAT teenuse protsess

Lisainfo

SKA-lt arvamuse taotlemine

Koolile esitada järgmised dokumendid:

 1. juhtumiplaan, milles on ülevaade lapsele varem KOVi või riigi poolt pakutud meetmetest;
 2. selgitus, milles seisneb lapse käitumisest tingitud oht tema enda elule, tervisele või arengule või teiste isikute elule või tervisele;
 3. hinnang lapse abivajadusele lastekaitseseaduse §-s 28 sätestatud alustel;
 4. põhjendus, miks ei ole lapse käitumisest tingitud ohtu võimalik kõrvaldada ühegi vähem piirava meetmega;
 5. psühhiaatri poolne lapse seisundi kirjeldus;
 6. perearsti tõend HIV viiruse v hepatiidi olemasolu/puudumise kohta;
 7. koopia lapse rehabilitatsiooniplaanist (olemasolul);
 8. koopia puude määramise otsusest (olemasolul);
 9. ülevaade meetmetest, mida KOV üksus kohaldab lapse ja teda kasvatavate isikute suhete ning last kasvatavate isikute toimetuleku ja vanemlike oskuste toetamiseks lapse KLAT teenuse saamise ajal ja järel;
 10. koolivälise nõustamismeeskonna otsus tõhustatud või eritoe rakendamise kohta;
 11. väljavõte õpilasraamatust ja klassitunnistuse koopia;
 12. individuaalse arengu jälgimise kaart või kinnitatud koopia;

Õpilase kooli saabumisel esitada täiendavad dokumendid:

 1. tervisekaart;
 2. õpilase isikut tõendav dokument;
 3. foto õpilaspiletile;
 4. vanema isikut tõendav dokument;
 5. eestkostja esindusõigust kinnitav dokument (vajadusel)

Vastuvõtu korra dokument on kättesaadav SIIT (kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1.1-3/301 15.11.2019)