Kaagvere Erikooli kompleksi ehitus ja inventari soetamine [LÕPPENUD]

Projekti nimi: Kaagvere Erikooli kompleksi ehitus ja inventari soetamine

Rahastusallikas: Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine“

Projekti number: 2.5.0301.15-0026

Teostusperiood: 01.01.2014 – 31.12.2015

Projekti maksumus: 7203501,91 eurot

Projektijuht: Veiko Annok

Projekti eesmärgid ja tegevused:

 1. Valmis koolikompleks tagab õpilaste riskidest ja vajadustest tulenevad, õpilaste ja töötajate jaoks turvalised arengu- elu- ja õpitingimused 76 käitumis- ja psüühikahäiretega õpilasele. 
 2. Uue kooli klasside suurus ja paigutus tagab võimalused erivajadustega arvestamiseks. Väikeklassid võimaldavad tõhustada individuaalset tööd õpi- ja toimetulekuoskustega, mis loob eeldused võimetekohasteks õpitulemusteks ja edasi õppimiseks. Kohtlemisuuringu põhjal jaotatakse õpilased sarnaste riskidega õpilaste rühma või korraldatakse õpilase elu ja õppekorraldus lähema või pikemaajaliselt viisil, mis arvestab igakülgselt temast lähtuvaid või tema vastu suunatud ohte. Individualiseeritud kohtlemisrühmade toel tagatakse õpilase igakülgne turvalisus ja turvatunne ning seeläbi kõrgem valmisolek tegelemaks kooli õppekavas toodud toimetulekut suurendavate tegevustega.
 3. Ehitatakse välja koolikompeks 65322 m² suurusel maa-alal hoonetealuse pinnaga 4525,20 m².
  1. Peamaja, milles asuvad õppe- ja spordiruumid, tugikeskus ja intensiivse järelevalvega osakond, administratsiooni ruumid jmt.   
  2. Peremaja, mis võimaldab õpilastele jätkutoe ja lastevanemate nõustamise
  3. 6 rühmakodu õpilaste igapäevaeluks
 4. Rajatakse
  1. Väliklass õuesõppe teostamiseks, mänguplatsid ja mänguväljakud, sh jalgpalli väljak, multifunktsionaalne korvpalli väljak, kaugushüppe väljak  ja võimlemislinnak
  2. Jäätmemaja ja parkimisplats
 5. Soetatakse kooli tegevuseks vajalik õppetehnika, -seadmed ja –inventar.
 6. Kooli infrastruktuur tagab: 
  1. vajalikud tugiteenused õpilaste vanemate ja eestkostjate kaasamiseks ja nõustamiseks (iga õpilase tugikava eesmärkide elluviimisel on kaasatud tema lapsevanem või eestkostja)
  2. psüühika- ja käitumishäiretega õpilase kohtlemise tema riskidest ja vajadustest tulenevalt ja paindliku jätkutoe korraldamise
 7. Sobiv arengu- ja töökeskkond tagab tõhusama tegevuse ja paremad tulemused erivajaduste rehabiliteerimisel (vähemalt 70% õpilastest jätkab õpinguid ja 15% õpilastest on tööhõives).