Tapa Erikooli peahoone rekonstrueerimine ja juurdeehitamine, sisustamine inventari ja mööbliga [LÕPPENUD]

Projekti nimi: Tapa Erikooli peahoone rekonstrueerimine ja juurdeehitamine, sisustamine inventari ja mööbliga

Rahastusallikas: Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine“

Projekti number: 2.5.0301.10-0015

Teostusperiood: 01.01.2010-31.12.2015

Projekti maksumus: 4791659,29 eurot

Projektijuht: Veiko Annok

Projekti eesmärgid ja tegevused:

 1. Luua tingimused psüühika- ja käitumishäirtega lastele, kelle osas on kohus andnud õiguse piirata nende arengulistest või seisundist tulenevatest riskidest lähtudes põhiseaduslikke õigusi sh liikumisvabadust eraldamiseks arvestades nende erivajadusi võimetekohaselt õppida ja turvaliselt õpilaskodus elada;
 2. Viia miinimumini koolivägivalla ilmingute esinemine õpilaste omavahelistes suhetes ning luua tingimused turvaliseks koolikeskonnaks (õpilased elavad õpilaskodu tubades ühekaupa, tubades on loodud võimalused hügieeniks);
 3. Tagada kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele võimetekohane haridus, luua toimivad  tugi- ja  sotsiaalvõrgustiku süsteemid  arvestades õpilaste individuaalsust;
 4. Luua kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele võimalused sotsiaalseks rehabilitatsiooniks ühiskonda, et alustada peale erikoolist lahkumist seadusekuuleka kodanikuna;
 5. Peahoone 1. korrusele projekteerida, välja ehitada ning eesmärgipäraselt sisustada õpilaskodu ja õpperuumid 22 õpilasele, tööruumid kooli personalile sh liikumispuudega töötajatele kooli valvekeskuses, toitlustamise ruumid ja muud tugifunktsioone toetavad ruumid mis on vajalikud kooli süsteemseks toimimiseks.     
 6. Peahoone 2. ja 3. korrusele projekteerida, välja ehitada ning eesmärgipäraselt sisustada õpilaskodu ja õpperuumid 48 õpilasele. 2. korrusele luua tööruumid õppepersonalile, raamatukogu ning spordisaal koos abiruumidega 
 7. Luua peahoone soklikorrusele projekteeritud ruumidesse tekstiilitöökoda, puidutöökoda, savi- ja kunstikoda koos vajalike abiruumidega. Töökojad ja abiruumid sisustatakse eesmärgipärase mööbli ja seadmetega.
 8. Lammutada abihoone ning paigutada hoones paiknevad tööruumid peahoonesse.
 9. Sisustada kaasaegse mööbliga, vajalike seadmete ja eriotstarbelise inventariga  õppeklassid, töökojad, õpilaste puhke- ja eluruumid, söökla, vastuvõtuosakond,  meditsiiniplokk, personali tööruumid, videokonverentsi ruum ja muud tugifunktsioone toetavad ruumid, mis on vajalikud kooli süsteemseks toimimiseks, õpetamiseks ning teraapiateks enesega toimetuleku parandamisel;
 10. Õpilastele on tagatud võimalused õppeks (ka. õuesõpe), ühisüritusteks ja vaba aja tegevusteks nii koolihoones, kui ka õuealal sh tagades loovtegevuste kaudu teraapilisi elemente. Oluline on tagada mõtestatud ja eesmärgipärane tegevus kogu päeva ulatuses. Hoone sisespordisaali ja õueala spordirajatised ja seadmed tagavad nii kehalise kasvatuse kui ka inimeseõpetuse ja teiste ainepädevuste lõimitud omandamist sh meeskonnatöö ja suhtlemisoskusi. Erinevad füüsilist aktiivsust tagavad võimalused on sõltuvushäiretega ja õpilaste rehabiliteerimistegevuse oluline osa sh agressiivsuse maandamise üks võimalus.
 11. Rajada õppehoone õuealale jooksurada koos multifunktsionaalse spordiväljakuga (pallimängud) ning treeningkompleks (20x30m alale). Jooksurajaga külgneval alal on loodud võimalused ja tagatud vahendid tegelemaks erinevate kergejõustikualadega. Luuakse võimalused välitegevustes kasutatava inventari hoiustamiseks. 
 12. Tagada koolis töötavale personalile kaasaegsed töövahendid õpetamiseks, arendamiseks ja tugifunktsioonide läbiviimiseks hariduslike erivajadustega õpilastele. Tagada kaasaegne ja  keskne infotehnoloogiline kommunikatsiooni-, turva- ja järelevalve süsteem.