Meie koolist

Tugisüsteem


Oleme õpilaskoduga kool. Pakume ööpäevaringset tuge psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Oma töös toetume õpilase tugevustele, lähtume iga õpilase individuaalsetest vajadustest. Õppe- ja kasvatustööd korraldame seostatult ning õpilase eripärast lähtuvalt. Õpilase arengu toetamisel peame oluliseks majasisest meeskonnatööd ning koostööd võrgustikuga. Leiame ja kaasame vajadusel spetsialiste väljastpoolt.


Oleme õpilaskoduga kool. Pakume ööpäevaringset tuge psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Oma töös toetume õpilase tugevustele, lähtume iga õpilase individuaalsetest vajadustest. Õppe- ja kasvatustööd korraldame seostatult ning õpilase eripärast lähtuvalt. Õpilase arengu toetamisel peame oluliseks majasisest meeskonnatööd ning koostööd võrgustikuga. Leiame ja kaasame vajadusel spetsialiste väljastpoolt.

Individuaalne õppekava

Individuaalne õppekava (IÕK) on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused jõukohaseks õppimiseks ja arenemiseks. IÕK osutub vajalikuks, kui lapse õpivõimekuse või käitumise erinevus õpperühmas on nii suur, et õpetamine vajab individuaalset tegevust ja/või õpetamisel osutub vajalikuks täiendavate ressursside rakendamine. IÕK koostamise aluseks on põhikooli riiklik õppekava.