Õppekava fail

Ainekavad

Ainevaldkond “Keel ja kirjandus”
Ainevaldkond “Võõrkeeled”
Ainevaldkond “Matemaatika”
Ainevaldkond “Loodusained”
Ainevaldkond “Sotsiaalained”
Ainevaldkond “Kunstiained”
Ainevaldkond “Tehnoloogia”
Ainevaldkond “Kehaline kasvatus”
Ainekava "Robootika"
Ainekava LÕK

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Õppimine
Saki järjekord: 
6